Credits

Chairman, CSA:

Jayant Haritsa

 

Faculty-In-Charge:

Arnab Bhattacharyya

 

Organizers:

Ullas Aparanji

Indu John

 

Special Thanks to Previous Organizers:

Aravind Acharya, PhD, CSA

Abhiruk Lahiri, PhD, CSA

Aadirupa Saha, PhD, CSA

 

Poster: Soham Pal

 

Website: Sridhar Gopinath

 

Technical support & System administration:

Shankar T

Jagadish N

Raghav Sood

 

Postal publicity:

Ashalatha

Rabiadip Kaur

Shivam Gupta

 

CSA Office:

Suguna

Meenakshi

Kushael

Padmavathi

Nishitha

 

Applications’ Scrutiny:

Anoop J. S.

Raghuram Bharadwaj

Rabiadip Kaur

Rishabh Deshmukh

Neethu P. M.

Nitesh Tripathi

Arun Joseph

Prince Jain

Abhinash Khare

Shivam Gupta

Shikhar Verma

Nitin Kumar

Indu John

Ullas Aparanji

Photography

Nidin Lal

Registration Desk

Shivam Gupta

Rishabh Deshmukh

Arun Joseph

Raghu Ram Bharadwaj

Nitesh Tripathi

Virtual Reality Demo

Akshay Jain