Credits

Chairman, CSA:

Jayant Haritsa

 

Faculty-In-Charge:

Arnab Bhattacharya

 

Organizers:

Ullas Aparanji

Indu John

 

Special Thanks to Previous Organizers:

Aravind Acharya, PhD, CSA

Abhiruk Lahiri, PhD, CSA

Aadirupa Saha, PhD, CSA

 

Poster: Soham Pal

 

Website: Sridhar Gopinath

 

System administration:

Raghav Sood

Jagadish

 

Postal publicity:

Ashalatha

Rabia

Shivam Gupta

 

CSA Office:

Suguna

Meenakshi

Kushael

Padmavathi

Nishitha

 

Applications’ Scrutiny:

Anoop J. S.

Raghuram Bharadwaj

Rabiadip Kaur

Rishabh Deshmukh

Neethu P. M.

Nitesh Tripathi

Arun Joseph

Prince Jain

Abhinash Khare

Shivam Gupta

Shikhar Verma

Nitin Kumar

Indu John

Ullas Aparanji